Japanse studies

KU Leuven, faculteit Letteren

Studieprogramma Japanologie

Het studieprogramma Japanologie strekt zich uit over een driejarig bachelorprogramma en een eenjarig masterprogramma. Binnen deze programma’s legt de opleiding de nadruk op enerzijds Japanse taalvakken en anderzijds vakken over de Japanse maatschappij in al haar facetten - cultuur, geschiedenis, economie en zo voort. Studenten volgen ook enkele algemeen vormende vakken samen met studenten van andere opleidingen, en hebben de mogelijkheid om bijkomende keuzevakken uit andere opleidingen mee te pikken. Meer dan 90% van de studenten brengen tussen de bachelor- en masteropleiding ook een jaar door aan een Japanse partnerinstelling.


Het onderwijsprogramma heeft in de eerste plaats tot doel een brede basisopleiding aan te bieden waarin men de essentiële kennis, vaardigheden en attitudes zo efficiënt mogelijk kan verwerven. Daarbovenop komen dan meer gespecialiseerde opleidingsonderdelen ("vakken") die qua invulling nauwer doch niet uitsluitend aansluiten bij de krachtlijnen van het onderzoek van de stafleden. Elke student kiest vanaf het eerste jaar naast de voor iedereen verplichte taal- en maatschappijvakken een pakket van vakken met een specifieke focus op enerzijds cultuur of anderzijds economie. Studenten studeren uiteindelijk af als bachelor of master in de Japanologie met een cultuur-historische minor of een minor in economisch beleid en management.


Japanse taalvakken

Binnen het algemene gedeelte ligt het zwaartepunt doorheen de gehele opleiding op de intensieve verwerving van het Japans. Aan de vakken Taalkunde en Oefeningen Japans worden in de opeenvolgende jaren 32, 22, 18 en 14 studiepunten toegekend (op een totaal van 60 studiepunten per studiejaar), hetgeen het belang van de taalverwerving duidelijk aantoont.


Andere vakken

Het algemene gedeelte wordt in de eerste twee bachelorjaren aangevuld met vakken die de studenten inleiden in de studie van Japan (Inleiding tot de Japanse cultuur en literatuur, Geschiedenis van Japan, Geografie van Japan, Godsdiensten van Japan). In het derde bachelorjaar en het eerste masterjaar wordt in het algemene gedeelte aandacht besteed aan: Cultuurgeschiedenis van Japan, Japanse politiek en rechtswezen en de Maatschappelijke ontwikkelingen in Japan.


Bachelor

De bacheloropleiding Japanologie streeft de volgende algemene doelstellingen na: 1) het ontwikkelen van een intermediaire taalkennis waarbij de taal in de juiste context kan toegepast worden, 2) het ontwikkelen van basiscompetenties eigen aan een academische vorming in de regiostudies in het algemeen en in de studie over Japan specifiek, o.m. het combineren van een brede wetenschappelijke interesse met een kritische ingesteldheid voor de studie van het Japans en van Japan in een bredere context van de manier waarop Japan in de wetenschap, samenleving en cultuur wordt besproken, 3) het voorbereiden op een meer gespecialiseerde masteropleiding Japanologie, aansluitend op de bachelor.

Master

De masteropleiding Japanologie beoogt de basisvorming die in de bachelor is aangereikt te verdiepen ten einde de studenten voor te bereiden op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek of een professionele carrière, zowel in de publieke als in de privé sector.

Cultuur-historische minor

De cultuur-historische minor wordt ook wel de “cultuur-historische richting” genoemd. Ze biedt de mogelijkheid de studie van de Japanse cultuur in haar diverse aspecten in een ruimer methodologisch, historisch of geografisch kader te plaatsen, en speciefiek om een globaal inzicht te verwerven in de cultuur van Oost-Azië. Daartoe volgen studenten naast vakken over Japan ook algemenere vakken zoals Inleiding tot de Studie van de Europese Literatuur en Cultuur na 1800 en Inleiding tot de Sociale en Culturele Antropologie. Studenten volgen ook twee jaar een vak Koreaanse taal. Ze hebben een ruime keuze uit verdere keuzevakken, onder andere een college over de Koreaanse cultuur, keuzevakken uit het programma Sinologie, en vakken uit andere disciplines. Vanaf 2013-2014 zal bovendien een derde jaar Koreaanse taal aangeboden worden als keuzevak op masterniveau, alsmede een optioneel masterseminarie in Koreaanse politiek en maatschappij.


Minor in economisch beleid en management

De minor in economisch beleid en management wordt ook wel de “economische richting” genoemd. Ze heeft als doel om de studenten in te wijden in diverse aspecten van de economie en het bedrijfsleven, en vormt daarom een grote meerwaarde voor de vele japanologen die in de handelssector tewerk gesteld zijn. In samenwerking met de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt deze minor vakken aan zoals Economie, Accountancy, Mens en Organisatie, Marketing, en Economische ontwikkelingen van Japan, op een niveau aangepast aan studenten van niet-economische opleidingen. Studenten kunnen ook enkele keuzevakken kiezen.