Japanse studies

KU Leuven, faculteit Letteren

Organisatie en bestuur

De meeste studenten zullen nooit in aanraking komen met de complexe bestuurlijke structuren die Japanologie aan de KULeuven ondersteunen. Voor de geïnteresseerden legt deze pagina uit hoe onderwijs in de Japanologie inhoudelijk en organisatorisch tot stand komt.

Algemeen

De opleidingen bachelor en master in de Japanologie worden georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. De faculteit maakt deel uit van de groep Humane Wetenschappen die wordt aangestuurd door het Groepsbestuur Humane Wetenschappen van de universiteit. Het Groepsbestuur keurt programmavoorstellen goed, richt programma’s in en behartigt de besluitvorming over interfacultaire programma’s. De beleidsbeslissingen van het Groepsbestuur worden via het Gebu (Gemeenschappelijk Bureau) ter bekrachtiging voorgelegd aan de AR (Academische Raad).

Op het facultaire niveau is de vicedecaan onderwijs van Letteren voorzitter van de Didactische Commissie Letteren, de commissie die de richtlijnen van de Onderwijsraad inhoudelijk vormgeeft voor de faculteit Letteren en de krijtlijnen uitzet waarbinnen de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) hun werk doen. Alle programmadirecteurs zijn lid van de Didactische Commissie.

De opleidingen bachelor en master in de Japanologie vallen samen met de overige opleidingen taal- en regiostudies onder de bevoegdheid van de POC taal- en regiostudies. Die POC delegeert een gedeelte van haar bevoegdheden aan de curriculumcommissie (CC) Japanologie.

De curriculumcommissie (CC) Japanologie

In de CC Japanologie zijn de leden van het zelfstandig personeel (ZAP), de leden van het assisterend en bijzonder academisch personeel (ABAP), en de studenten van de opleiding Japanologie vertegenwoordigd. De CC is het forum waarop de inhoudelijke bespreking over specifiek opleidingsgebonden onderwerpen gebeurt. De CC bereidt programmawijzigingen voor, neemt namens de opleiding standpunten in om te verdedigen op de POC, bespreekt gesignaleerde knelpunten in de opleiding, verdeelt de masterproeven en bachelorpapers onder de docenten en wijst de onderwerpen toe, bepaalt en bewaakt de examenvormen en de spreiding ervan over het academiejaar, en stelt interne reglementen op voor zover verdere specifiëringen van de POC–reglementen vereist zijn. Een ander belangrijk aandachtspunt voor de CC is de zorg voor de ECTS-fiches, waarbij de studenten voor de inhoud het belangrijkste klankbord vormen. De CC vraagt de studenten jaarlijks bij het begin van het academiejaar om die ECTS-fiches kritisch te screenen op volledigheid en accuraatheid, met bijzondere aandacht voor de informatie over de examenmodaliteiten. Eventuele tekortkomingen of aandachtspunten kunnen telkens worden gemeld op de vergaderingen.

De permanente onderwijscommissie Taal- en Regiostudies geeft haar curriculumcommissies ook de bevoegdheid over de individuele studieprogramma’s van de studenten. Op de CC-vergaderingen worden de algemene principes over de samenstelling van de ISP’s (ISP: individueel studieprogramma) besproken en vastgelegd. Binnen de curriculumcommissie bestaat daartoe een STB-team (studietrajectbegeleidingsteam) opgericht bestaande uit de studietrajectbegeleider van de opleiding, de CC-voorzitter en de ISP-verantwoordelijke. Het STB-team behandelt, al dan niet op basis van gearchiveerde precedenten, individuele aanvragen voor vrijstellingen en keuzevakken of gemotiveerde vragen tot afwijking van het programma. Ze volgt daarbij de principes zoals die vastgelegd werden door de CC. Indien een beslissing niet op basis van een principe of precedent genomen kan worden, wordt vooraf het advies gevraagd van de betrokken docent. Zo waakt de CC erover dat beslissingen over studieprogramma’s nooit ad hominem worden genomen. De verslagen van de CC zijn openbaar voor al de leden van de POC en alle studenten Taal- en Regiostudies. Bovendien kunnen ze geraadpleegd worden op de POC-community van Toledo.

Permanente Onderwijscommissie (POC) taal- en regiostudies

In de POC taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculumcommissies (Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en Japanologie) vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de programmadirecteur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordigers van de CC Japanologie is eveneens lid van de POC. Zo wordt een goede informatiedoorstroom en wisselwerking tussen beide commissies verzekerd. De POC is de commissie bij uitstek waar de gemeenschappelijke belangen van de vijf opleidingen behartigd worden. De punten die op een POC worden besproken staan opgelijst in het kwaliteitsplan van de POC Taal- en Regiostudies. In de schoot van de POC taal- en regiostudies wordt één examencommissie opgericht en één subcommissie die de docentenevaluatie opvolgt voor de vijf opleidingen taal- en regiostudies.

Stafvergadering Japanologie

Ongeveer twee keer per semester (of op vraag van een van de leden) wordt een stafvergadering bijeengeroepen. Tijdens de stafvergadering worden alle aspecten van de opleiding (o.a. onderwijs, onderzoek, internationalisering, begeleiding studenten, IT & website, en zo voort) besproken. De stafvergadering is samengesteld uit alle personeelsleden van de opleiding Japanologie (ZAP, AAP, BAP, ATP, postdocs en doctoraatsstudenten). Daarnaast houden ook de taaldocenten Modern Japans op regelmatige basis vergaderingen waarbij het aangeboden taalonderwijs kritisch wordt besproken.

Visuele weergave van de organisatorische context van Japanologie

(bron: bijlagen bij Zelf-Evaluatierapport (ZER) Japanologie 2013)