De specifieke lerarenopleiding (SLO) Japans

Het is sinds 1 oktober 2007 mogelijk voor de Japanologen om een specifieke lerarenopleiding (SLO) Japans te volgen, en daardoor in aanvulling op de bachelor- en masteropleiding Japanologie een expertise te verwerven als academisch geschoolde leraar Japanse taal en cultuur. Deze SLO Japans kwam er op vraag van alumni en laatstejaarsstudenten.

De specifieke lerarenopleiding (SLO) kan aangevat worden na het behaald hebben van een diploma van academische bachelor of master (of een gelijkwaardig einddiploma). Het diploma van de SLO kan slechts worden uitgereikt als de student het masterdiploma heeft behaald. Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding kan de student ook worden toegelaten op grond van een diploma van kandidaat of professionele bachelor op voorwaarde dat hij tegelijkertijd is ingeschreven voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding. Een student kan rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die aansluit bij zijn basisopleiding (bachelor-en masteropleiding samengenomen). Als aansluitende opleidingen worden beschouwd: de basisopleidingen waarin ten minste 40 studiepunten zijn verworven of verworven zullen worden in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting. Dit minimum bedraagt 60 studiepunten voor de Japanse taal, waarvan 6 op masterniveau. Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding. Wanneer tijdens de stage een gebrekkige talenkennis Japans en/of Nederlands wordt vastgesteld, geeft dit automatisch aanleiding tot opschorting van de stage. De student zal eerst moeten slagen in een taalexamen vooraleer hij/zij de stage kan verderzetten. Het uitvoeren van de stage (60 studiepunten= 750 uren werk) vraagt naar voldoende flexibiliteit van de stagestudent om zich te kunnen schikken naar het stagerooster dat gedeeltelijk binnen Japanse Studies zelf verloopt.

Tot op heden heeft deze lerarenopleiding vooral toegang gegeven tot jobs in het CVO. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt het ook voor scholen in het secundair onderwijs mogelijk om Japans als taalvak in te richten derde graad, conform de talennota van de Commissie Onderwijs die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd op 20 juni 2013. De lerarenopleiding Japans zal dus ook toegang geven tot jobs in de derde graad van secundaire scholen die beslissen om Japans als taalvak in te richten.

Voor meer informatie, neem zeker een kijkje bij de algemene informatie van de Specifieke Lerarenopleiding aan Kuleuven (SLO) en het studieprogramma SLO Talen. Concrete informatie over hoe de lerarenopleiding bij Japanologie wordt ingevuld is te vinden op de pagina Onderwijs van deze website. Voor vragen over de SLO Japans kan je terecht op het SLO forum.